Bygglovstaxa

Nedan är gällande taxa för bygglov i Älmhults kommun.

Prisexempel

Bygglov- och startbeskedsavgift

Planavgift

Mindre skylt

1 434 kronor

-

Fasadändring, mindre

1 720 kronor

-

Fasadändring, större

2 903 kronor

 

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal (anmälan)

1 075 kronor

-

Tillbyggnad av befintligt bostadshus, upp till 49 m2 (planenligt)

4 587 kronor

2 152 kronor

Ny komplementbyggnad ex garage/förråd upp till 49 m2 (planenligt)

4 587 kronor

2 152 kronor

Ny komplementbyggnad ex garage/förråd upp till 129 m2 (planenligt) (observera att en komplementbyggnad aldrig kan vara större än huvudbyggnaden)

6 881 kronor

3 226 kronor

Tillbyggnad (enkel) av huvudbyggnad med bruttoarea upp till 129m2 (planenligt)

6 881 kronor

3 226 kronor

Tillbyggnad med carport - inglasat uterum - taktäckt uterum upp till 49 m2 (planenligt och inget ingrepp i befintlig byggnads takkonstruktion)

3 440 kronor

1 613 kronor

Nybyggnad bostadshus och garage, upp till 199 m2, inkl utsättning och nybyggnadskarta

26 522 kronor

8 602 kronor

Nybyggnad bostadshus och garage, upp till 299 m2, inkl utsättning och nybyggnadskarta

29 747 kronor

10 752 kronor

Utanför planlagt område:

 

 

Nybyggnad bostadshus, upp till 299 m2

16 128 kronor

 

Förhandsbesked

3 584 kronor

 

Anmälan om Attefallsbyggnader och Attefallstillbyggnader debiteras enligt timtaxa.

 

 

Planavgift tas ut för detaljplaner som kommunen bekostat efter 1987.

Avgift för grannehörande:  Upp till 5 st sakägare 1 075 kronor, upp till 9 st 1464 kronor och fler än 10 stycken 2150 kronor.

Om man bygger i strid mot gällande detaljplan (liten avvikelse) eller närmare tomtgräns än vad planen medger, tillkommer extra kartavgift och ökad bygglovsavgift.

Utstakningsavgift tillkommer i beslut om att utsakning av byggnad eller tillbyggnad.

Samtliga beslut om lov eller förhandsbesked ska enligt PBL meddelas i Post- och Inrikes Tidningar. Fyra veckor efter publicering vinner beslutet laga kraft. Avgift för kungörandet är 179 kronor som debiteras i samband med lovet eller förhandsbeskedet.

Avslag debiteras enligt gällande taxa. Kostnaden beror på ärendets art och storlek.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.